Skolens historie

1972-1990

Sjøvegan videregående skole tok inn sine første elever i august 1972. Til sammen var det den gang 66 elever fordelt på 2 klasser mekaniske fag og 2 klasser handel- og kontorfag.

Skolen vokste raskt, og Miljøbygget som i dag inneholder kantine, bibliotek, klasserom og administrasjon, ble reist i 1974. Ved utgangen av 70-tallet hadde skolen 5 ulike studieretninger og elevtallet hadde vokst til 297.

Skolen var på den tid en reformskole, og det ble etablert en skolekultur som har levd videre siden den gang. En del av dette reformarbeidet var at videregående opplæring skulle gjøres tilgjengelig for alle. Det medførte at det ble etablert filialklasser i Bardu, Lavangen og Dyrøy. Skolen hadde også en periode det faglige ansvaret for filialklasser i Longyearbyen inntil det ble etablert egen videregående skole der.

Elevtallet økte stadig utover 80-tallet, og skoleåret 1989/90 var det 585 elever og 90 ansatte ved skolen. I løpet av dette tiåret ble det bygget et nytt teoribygg over 4 etasjer, det ble bygget et nytt flott bygg for undervisningen i Lavangen og en stor og moderne sveisehall ble satt opp i tilknytning til verkstedbygget.

Til tross for disse nybyggene var det trangbodd og skolen måtte organisere opplæring i flere provisoriske lokaler.

 

1990-2000

I årene fra 1990 til 2000 merket man nedgangen i ungdomskullene, og samtidig som elevkapasiteten i andre deler av fylket ble bygget ut, medførte det en nedgang i elevtallet. Midt på 90-tallet var det særlig to viktige hendelser som preget skolen. Skolereformen Reform -94 innebar en helt ny skolestruktur der de to-årige grunnkursene ble avviklet.

Samtidig inngikk skolen en avtale med Salangen kommune om å organisere voksenopplæringen på to områder - grunnskoleopplæring for voksne og kurs i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og asylsøkere i Salangen. Modellen utviklet seg til det som etter hvert ble hetende «Sjøveganmodellen». Ved utgangen av 90-tallet var elevtallet 342.

 

2000-2010

Tiden etter tusenårsskiftet har vært preget av jevnt synkende ungdomskull i hele distriktet, noe som ga seg utslag i lavere elevtall og en reduksjon i tilbudene. 

Skolen hadde ved utgangen av denne perioden tilbud innenfor studiespesialisering, påbygg, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon samt opplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen hadde 312 elever skoleåret 2011/12.

 

2010-2020

Skolen feiret 40-års jubileum i 2012.  En viktig hendelse i denne perioden var at skolen i skarp konkurranse med andre skoler fra hele landet, ble tildelt Benjaminprisen for 2015. Skolen fikk prisen på bakgrunn av sitt arbeid med inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse, og prisen ble overrakt 25. januar 2016 av statsråd fra regjeringen under en seremoni på skolen.

Sjøvegan videregående skole har da i over 20 år utviklet Sjøveganmodellen, som bygger på en grunntanke om at ungdom skal omgås ungdom på tvers av skillelinjer som for eksempel alder, fagvalg og annet. Elever på samme alder, fra både grunnopplæringen for flyktninger og den ordinære videregående opplæringen, møtes til felles undervisning gjennom tverrfaglige prosjekter som foregår jevnlig over tid. Sjøveganmodellen har gitt oss en unik mulighet til å tilrettelegge for samhandling og vennskap blant ungdom på skolen.

 

På terskelen til et nytt tiår 2020-2030, har skolen fått  utvidet sitt opplæringstilbud og har pr. i dag følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Påbygg, Helse- og oppvekstfag, IT og medieproduksjon, Teknologi- og industrifag samt Voksenopplæring. I tillegg tilbys skreddersydde opplæringsløp i bedrift. 

Skoleåret 2023/2024 har skolen ca. 330 elever.